การประเมินโดยแบบประเมินมาตรฐานตามทฤษฎีการบูรณาการประสาทการรับความรู้สึกและการนำไปใช้ทางคลินิก”

  ชื่อโครงการ                            การอบรมให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การประเมินโดยแบบประเมินมาตรฐาน ตามทฤษฎีการบูรณาการประสาทการรับความรู้สึกและการนำไปใช้ทางคลินิก “

หลักการและเหตุผล

งานกิจกรรมบำบัดในผู้รับบริการเด็ก มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีภาวะพัฒนาการช้า เนื่องมากจากมีความผิดปกติของการบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึก โดยเมื่อเด็กได้รับการประเมินอย่างถูกวิธี ย่อมส่งผลให้การวางแผนเพื่อการบำบัดรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Ayres Sensory Integration คือ กระบวนการทำงานภายในสมองที่คอยจัดระเบียบ คัดกรองความรู้สึก ตีความ และบูรณาการ สิ่งต่างๆ ที่กระตุ้นร่างกายรับมาผ่านระบบประสาทการรับความรู้สึก และสั่งให้มนุษย์แสดงผลออกมา ในรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ โดยในเด็กที่มีการตีความและบูรณาการข้อมูลจากสิ่งเร้าผ่านระบบการรับความรู้สึกทั้ง 7 ที่แตกต่างหรือผิดพลาดไป จะส่งผลให้เกิดการทำงานของสมองที่ไม่สมดุล มีข้อผิดพลาด จนส่งผลต่อพฤติกรรม และพัฒนาการด้านต่างๆ เช่นการพูด การเขียน การอ่าน การปรับตัว การเข้าสังคม การคิดเชิงนามธรรม การวิเคราะห์วางแผน และการเรียนรู้ ทำให้เด็กมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง ดังนั้นหากเด็กที่มีความท้าทายด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก ได้รับการประเมินอย่างถูกวิธี จะทำให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยแบบประเมิน Structured Observations of Sensory Integration-Motor (SOSI-M) เป็นแบบประเมินมาตรฐานใหม่ล่าสุดที่ได้นำมาใช้ในปี 2021 และแบบประเมิน Evaluation of Ayres Sensory Integration : EASI ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาล่าสุด สามารถใช้ประเมินเด็กที่มีความท้าทายด้าน Sensory Integration ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักกิจกรรมบำบัดสามารถแยกประเภทของปัญหาความท้าทายได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้อย่างเที่ยงตรงด้วยการประเมินมาตรฐาน และส่งผลให้เกิดแผนการบำบัดรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด ยังผลให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

ศูนย์พัฒนาการเด็ก คิดดี้-เซนซี่ ภายใต้การควบคุมของนักกิจกรรมบำบัดที่จบวุฒิบัตร Ayres Sensory Integration Certification (CLASI CASI #1199) และมีประสบการณ์การในด้านการจัดอบรมเชิงวิชาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการประเมินด้าน Ayres Sensory Integration โดยนักกิจกรรมบำบัด ในการเรียนรู้แบบประเมินโดยใช้การทดสอบทางคลินิกเพื่อค้นหาปัญหาการบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก ฉบับบล่าสุด 2021: Structured Observations of Sensory Integration-Motor (SOSI-M) และ แบบประเมิน Evaluation of Ayres Sensory Integration : EASI เพื่อให้นักกิจกรรมบำบัดและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตสืบไป

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้นักกิจกรรมบำบัด บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านพัฒนาการเด็ก และผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโดยการใช้แบบประเมิน Structured Observations of Sensory Integration-Motor (SOSI-M) และ แบบประเมิน Evaluation of Ayres Sensory Integration (EASI)

2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสังเกตุพฤติกรรมและสามารถใช้การประเมิน Structured Observations of Sensory Integration-Motor (SOSI-M) และ แบบประเมิน Evaluation of Ayres Sensory Integration (EASI) ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

3.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสรุปปัญหาความท้าทาย และตั้งเป้าหมายในการส่งเสริม พัฒนาการ โดยการใช้ Ayres Sensory Integration approach ได้

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

19 กรกฎาคม 2566 – 20 กรกฎาคม 2566          - บรรยายผ่านการประชุมออนไลน์

21 กรกฎาคม 2566                                               - ภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพฯ 

กลุ่มเป้าหมาย

นักกิจกรรมบำบัด และนักวิชาชีพอื่นๆ จำนวน 50 คน

วิทยากร

ผศ.ดร.พีรเดช ธิจันทร์เปียง อาจารย์สาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (USC-SI Certified No.1170)

ผศ.ดร.กันนิกา  เพิ่มพูนพัฒนา อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (SIPT Certified)

นายนิติธร  นางแล นักกิจกรรมบำบัด (CLASI CASI #1199)

ค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรบภาคออนไลน์ มีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท

ผู้เข้าอบรบภาคออนไลน์และปฏิบัติการ มีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท