เทคนิคการจัดท่าทางและการเคลื่อนไหว เพื่อแก้ไขและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้

เทคนิคการจัดท่าทางและการเคลื่อนไหว เพื่อแก้ไขและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้

Retained Primitive Reflex & Sensory Processing : Connection and Integration

 

เนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.       Reflex คืออะไร?

2.       การมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหลือค้าง (Retained Primitive Reflex) คืออะไร? ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กด้านไหน? และมีความคาบเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในกลุ่มไหนบ้าง?

3.       ปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหลือค้าง (Retained Primitive Reflex) แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กับระบบการประมวลผลประสาทการรับความรู้สึก (Sensory Processing) ระบบไหนบ้าง?

4.       หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อยับยั้งการมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหลือค้าง

5.       การสังเกตพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกหากมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหลือค้าง การประเมินเบื้องต้น ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อ ยับยั้ง และตัวอย่างการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับระบบการประมวลผลประสาทการรับความรู้สึกร่วมด้วยในแต่ละปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่เหลือค้าง ได้แก่

a.       Fear Paralysis Reflex

b.       Moro Reflex

c.       Symmetrical Tonic Next Reflex: STNR

d.       Spinal Galant Reflex

e.       Asymmetrical Tonic Next Reflex: ATNR

f.         Tonic Labyrinthine Reflex: TLR

g.       Landau Reflex

h.       Rooting Reflex

i.         Palmar Reflex

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.       รู้และเข้าใจว่า Reflex คืออะไร

2.       รู้และเข้าใจการมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหลือค้าง (Retained Primitive Reflex) ว่าคืออะไร ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กด้านไหน และมีความคาบเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในกลุ่มไหนบ้าง

3.       รู้และเข้าใจว่าปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหลือค้าง (Retained Primitive Reflex) แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กับระบบการประมวลผลประสาทการรับความรู้สึก (Sensory Processing) ระบบไหนบ้าง

4.       รู้และเข้าใจหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อยับยั้งการมีปฏิกิริยาดั้งเดิมเหลือค้าง

5.       รู้และเข้าใจการสังเกตพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกหากมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหลือค้าง การประเมินเบื้องต้น ตัวอย่างการจัด กิจกรรมเพื่อยับยั้ง และตัวอย่างการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับระบบการประมวลผลประสาทการรับความรู้สึกร่วมด้วย ในแต่ะละปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่เหลือค้าง ได้แก่

a.       Fear Paralysis Reflex

b.       Moro Reflex

c.       Symmetrical Tonic Next Reflex: STNR

d.       Spinal Galant Reflex

e.       Asymmetrical Tonic Next Reflex: ATNR

f.         Tonic Labyrinthine Reflex: TLR

g.       Landau Reflex

h.       Rooting Reflex

i.         Palmar Reflex

 

เหมาะสำหรับ

  1. นักกิจกรรมบำบัด
  2. ครูการศึกษาพิเศษ
  3. บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก
  4. ผู้ปกครอง

 

วันและเวลาการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

      วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 เวลา 8:30 น. - 17:00 น.

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมในการสมัคร

  1. สมัครภายในวันที่ 1 พ.ย. 63 – 20 พ.ย. 63      ค่าธรรมเนียม Early bird 4,500 บาท (รวมอาหารและของว่าง)
  2. สมัครหลังจากวันที่ 20 พ.ย. 63                       ค่าธรรมเนียม Regular 5,500 บาท (รวมอาหารและของว่าง)

 

ชำระโดย :      โอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงศรี

                      เลขที่บัญชี 659-135451-1

                      ชื่อบัญชี นายนิติธร  นางแล

 

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1JbA1TK9YATaUruw95hA9pUgGJDjR59DM/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/11NhXcbOX-8QGELmB5JuBoTElS-9XMRM0/view?usp=sharing

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/PTepmZb9p9JAk2nz5